+34 914 186 911 / +1 (305) 347-5190 info@jurismagister.com

Juris Magister Advocats és una firma altament especialitzada en l´assessorament jurídic i fiscal a empresaris, inversors i professionals que s´estableixen i expandeixen els seus negocis als Estats Units.

Amb una àmplia práctica professional i una experiència de més de 25 anys relacionada amb les relacions empresarials i professionals als Estats Units, Juris Magister Advocats ofereix als empresaris, inversors o professionals els consells legals i fiscals que millor s’adapten a les seves necessitats en relació al tipus d’estructura corporativa, tractament tributari, planificació tributària immobiliària i hereditària, assessorament i presentació del tipus de visat o residència permanent més adequada als Estats Units per assegurar la seguretat i rendabilitat de les seves activitats i necessitats empresarials i professionals als Estats Units.

La firma dirigeix ​​els seus serveis professionals a Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) i Empreses Familiars. Tanmateix, atesa la seva reconeguda experiència i reputació internacional en relació amb l’èxit en la tramitació de visats per a empresaris, inversors i professionals als Estats Units, la firma es contractada sovint pels Departaments de Recursos Humans d’algunes de les empreses amb major presència i representació internacional per tal de processar els visats dels seus inversors, executius, personal especialitzat o «formació» amb interessos que es transfereixen a les seves filials als Estats Units.

Juris Magister Advocats també ofereix assessorament a consultories jurídiques, fiscals, així com a organitzacions empresarials i professionals i agències de desenvolupament econòmic-comercial, garantín i prioritzan el respecte ètic entre la relació professional d´aquestes empreses i els seus clients.

La pràctica professional de la firma també inclou serveis de consultoria i peritatge judicial professional especialitzat en processos judicials amb qüestions jurídiques i fiscals relacionades amb la legislació dels Estats Units.

Per a les firmes professionals amb major interès en la implantació i expansió d’empresaris, inversors i professionals als Estats Units, i que tenen un interès específic en desenvolupar aquests serveis directament amb els seus clients, a Juris Magister Advocats oferim la creació i suport d’un » US Desk «en les pròpies firmes, al qual dediquem formació i suport professional segons els interessos concrets de cada firma, el qual podem dissenyar a la mida exclusiva de les seves necessitats professionals. Aquest servei que ja venim oferint a Espanya, serà expandit en un futur a firmes a Llatinoamèrica

La firma té el seu origen en Juris Magister ™ que des de 1992, ofereix als Estats Units serveis corporatius especialitzats de constitució i registre de societats, així com serveis d’agents registrats en els 50 Estats de la Unió. Actualment, la firma ofereix aquests serveis corporatius dedicats a companyíes professionals que ofereixen serveis professionals legals, fiscals, immobiliaris i d’immigració.

Des de gener de 2019, la firma té una segona oficina a l’Estat de Florida, concretament a Palm Beach, que proporciona un augment en la qualitat, eficacia i rapideça en la prestació de serveis, juntament a una millor atenció al client als Estats Units. A més, aquesta segona ubicació a l’ Estat de Florida contribueix a donar un millor suport a la coordinació dels assumptes jurídics i fiscals de la gestió de casos entre les oficines pròpies i les oficines de representació de la firma.

A la nostra firma som conscients de que la globalització de les activitats empresarials dels nostres clients internacionals, juntament amb interessos purament personals, fa que molts d’ells s’interessin per la possibilitat de residir a la Unió Europea pel valor afegit que això els pot aportar, o simplement pels atractius programes de residència que ofereixen països com Espanya.

Per aquest motiu, i com a serveis addicionals a la nostra especialitat jurídica i fiscal als Estats Units, venim oferim en els últims darrers anys, serveis professionals especialitzats per a la presentació i obtenció de residencia fiscal, residència legal i nacionalitat a Espanya.

Oferim assessorament especialitzat als nostres clients sobre la base d’interessos específics:


Constitució de Societats

Analitzem els tipus d’empreses als Estats Units -Corporació, Societat de Responsabilitat Limitada (LLC) i Delaware LLC- per tal de recomanar el tipus d’empresa que ofereix els millors avantatges legals a la nostra clientela internacional, tenint en compte específicament les seves peculiaritats i necessitats. 

Oferim serveis d’Agents Registrats en els 50 Estats de la Unió, complint els requeriments legals exigits per la llei en relació amb l’assistència judicial en matèria de comunicació confiable de notificacions legals a les empreses representades per la firma.

Visats i Residències Permanents

Representem a empresaris, inversors i professionals estrangers en el processament i presentació de visats necessaris per al desenvolupament de les seves activitats empresarials i professionals als Estats Units, així com al personal executiu, personal essencial «de formació» transferit de les empreses matrius a l’estranger a les seves filials als Estats Units.

També representem als nostres clients en procediments per obtenir la Residència Permanent (“Green Card”) als Estats Units en aplicacions basades en l’ocupació laboral, la família i el «Procediment de Renúncia d’Interessos Nacionals».

i

Planificació Fiscal

Revisem els diferents règims fiscals aplicables als diferents tipus d’empreses dels Estats Units, per tal de recomenar i assessorar sobre el tractament fiscal més favorable i tenint en compte els efectes internacionals que es derivaran de l’aplicació dels Tractats de Doble Tributació i d’Intercanvi d’Informació Tributària ratificats per els Estats Units, en el cas d’empreses i negocis desemvolupats per ciutadans estrangers als Estats Units.

Representem a particulars i persones jurídiques dels Estats Units en relació amb el compliment regulatori dels Estats Units i reglamentacions internacionals de FATCA, FBAR i CRS.

Consultoria i Peritatge Judicial

Juris Magister Advocats ofereix assessorament a empreses professionals jurídiques, fiscals i de desenvolupament econòmic o comercial, garantin i prioritzan el respecte ètic de la relació professional entre aquestes empreses i els seus clients.

En particular, i en processos legals que requereixen coneixements especialitzats en assumptes jurídics i fiscals relacionats amb la legislació dels Estats Units, la firma te experiència qualificada per posar a disposició dels professionals que representen accions judicials d´acusació o defensa, demandants o demandats, organitzacions nacionals o internacionals, els seus serveis de consultoría i peritatge judicial especialitzat en matèries legals i fiscals relacionades amb la legislació dels Estats Units.

Internacional: Espanya

Durant més de 25 anys a Juris Magister concentrem la nostra pràctica professional en la prestació de serveis professionals a emprenedors, inversors i professionals amb interessos als Estats Units, i especialment als serveis professionals vinculats a «Migració Empresarial» als Estats Units.

Malgrat això, som conscients de que la globalització de les activitats empresarials dels nostres clients internacionals, juntament amb, potser, interessos purament personals, porta a molts d’ells a interessar-se per la possibilitat de residir a la Unió Europea pel valor afegit que pot proporcionar, o simplement pels atractius programes de residència que ofereixen països com Espanya.

U.S. Desk

Per a les firmes professionals amb major interès en la implantació i expansió d’empresaris, inversors i professionals als Estats Units, i que tenen un interès específic en desenvolupar aquests serveis directament amb els seus clients, a Juris Magister Advocats oferim la creació i suport d’un » US Desk «en les pròpies firmes, al qual dediquem formació i suport professional segons els interessos concrets de cada firma, el qual podem dissenyar a la mida exclusiva de les seves necessitats professionals. Aquest servei que ja venim oferint a Espanya, serà expandit en un futur a firmes a Llatinoamèrica

Membres de la nostra firma amb més de 25 anys d’experiència, participen freqüentment en conferències i seminaris que s’ofereixen internacionalment sobre l’establiment i expansió d’empreses a Estats Units, en organitzacions nacionals i estatals de desenvolupament econòmic als Estats Units, i contribueixen periòdicament a publicacions d’articles i blogs sobre aquestes qüestions jurídiques i fiscals vinculades als Estats Units.

Les Nostres Tarifes per Serveis Professionals

Constitució de Societats

Constitució i Registre d’una societat en qualsevol dels 50 Estats:

500 USD – 450 EUR

 

Lliurem tota la documentació corporativa de la societat consistent en Certificat de Constitució i Registre, Actes Constitutives, «Operating Agreement» (Societats LLC) o «By-Laws» (Corporació), i Certificats d’Membrecía (Societats LLC) o Certificats d’Accions (Corporació)

Això inclou absolutament tota la documentació requerida per operar legalment la societat. Les Actes i Certificats de Membrecía o d’Accions, són emeses atenent als requeriments del Servei d’Immigració davant una eventual sol·licitud de Visats o Permisos de Treball.

La tarifa també inclou l’assessorament fiscal necessari per determinar el tipus de societat amb el tracte fiscal més favorable en els Estats Units.

 

Addicionalment oferim serveis de:

Agent i Oficina Registral Anual: 150 USD – 125 EUR

Número d’Identificació Fiscal (EIN): 150 USD – 125 EUR

 

La Taxa de pagament a l’Estat pel registre de societat és un pagament addicional.

Visats i Residències Permanents

VISATS DE NEGOCIS I INVERSIÓ

Per als tràmits d’obtenció de Visats de Negocis o Inversió relacionats amb implantació i expansió d’empresaris, professionals i inversors als Estats Units oferim un rang de tarifes que oscil·len entre:

800 USD – 750 EUR: Visat B-1 de Negocis

a

4,500 USD – 4,000 EUR: Visat EB-5

 

Entre aquests extrems, per a la tramitació de:

Visats E-1 de Comerç i Serveis

Visats E-2 d’Inversió

Visats L1 de Transferència d’Executius i Personal Especialista

Visats O1 d’Habilitat Extraordinària i Artistes

 

Les nostres tarifes s’ajusten de manera molt competitiva a la situació particular de cada sol·licitud de Visat valorant:

Sol·licituds d’empreses sense cap relació prèvia amb els Estats Units

Sol·licituds d’empreses amb relacions comercials o de serveis existents des del seu país d’origen amb els Estats Units

Sol·licituds d’empreses amb antecedents de Visats ja concedits

Sol·licituds d’empreses de substitució de Visats per canvi de personal

Sol·licituds de renovació de Visats

El treball i dedicació a cada un d’aquests tipus de sol·licituds pot ser molt diferent, i ens comprometem rigorosament a oferir els preus més competitius en funció de cada situació. En qualsevol cas, estem segurs que podem oferir les tarifes més competitives pel mateix servei. Consulteu-nos sense compromís en info@jurismagister.com

«GREEN CARDS»: EB-1, EB-2 I «NATIONAL INTEREST WAIVER»

Entre 3,500 USD – 5,000 USD

Entre 3,000 EUR – 4,500 USD

 

Les nostres tarifes s’ajusten de manera molt competitiva a la situació particular de cada sol·licitud de «Green Card» valorant:

Solidesa economicofinancera de l’empresa

Capital humà de treball contractat directament o indirectament

Qualitats Professionals del Beneficiari: Preparació Acadèmica i Experiència Professional

 

El treball i dedicació a cada un d’aquests tipus de sol·licituds pot ser molt diferent, i ens comprometem rigorosament per oferir els preus més competitius en funció de cada situació. En qualsevol cas, estem segurs que podem oferir les tarifes més competitives pel mateix servei. Consulteu-nos sense compromís en info@jurismagister.com

 

El pagament de taxes al Servei d’Immigració i al Departament d’Estat és addicional als nostres Honoraris Professionals.

Planificació Fiscal

L’assessorament fiscal necessari per determinar el tipus de societat amb el tracte fiscal més favorable als Estats Units, està inclòs en tarifa de constitució i registre de societat.

L’assessorament fiscal i seguiment comptable en la preparació de Comptabilitat, Estats Financers i presentació de Declaracions d’Impostos dels referim a Firmes Comptables i de CPA’s («Certified Public Accountants») amb les que tenim estretes i longeves relacions professionals, i que podem proporcionar a base les necessitats particulars de cada empresa. 

Preparació d’Informes i Opinions Fiscals incloent questions relatives a Tractats de Doble Imposició:

950 USD – 900 EUR

Consultoria i Peritatge Judicial

Declaració en Peritatge Judicial. Procediments Espanya – Estats Units:

1,500 USD – 1,250 EUR

 

Informes de Consultoria Jurídica sobre:

Procediments Judicials a l’Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional a Espanya

Procediments Judicials al Tribunal Suprem dels Estats Units o Tribunals Suprems dels estats membres de la Unió

Qüestions Prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea

2,500 USD – 2,000 EUR

 

Informes de Consultoria Jurídica sobre:

Procediments al Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Procediments al Tribunal Europeu de Drets Humans

Procediments Administratius / Judicials en Organismes Internacionals

3,500 USD – 3,000 EUR

Internacional: Espanya

Residències No Lucratives a Espanya:

550 USD – 500 EUR

 

«Golden Visas» a Espanya:

1,250 USD – 1000 EUR

U.S. Desk

Implantació d’un «U.S. Desk » ad hoc en Firma d’Advocats o Consultoria

10,000 USD – 8,500 EUR

 

Els Honoraris i Despeses per serveis prestats a la Unió Europea que es facturen amb valor en Euros, estan sotmesos a la normativa aplicable d’IVA relativa a serveis locals o d’exportació.